Dunabogdány 2023, Kőkereszt dűlő 2

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Szabályzat
I. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI
Herold Panzió Kft.
székhelye: 2023 Dunabogdány, Kőkereszt dűlő 2.
cégjegyzékszáma: 13-09-217763
adószám: 27719615-2-13
telefonszám: +3626/391-083
e-mail: info@heroldpanzio.hu
ügyvezető: Herold Marianna
(a továbbiakban: a „Adatkezelő”)

1. Az Adatkezelő, mint a Herold Panzió (továbbiakban: Panzió) üzemeltetője ezúton tájékoztatja
ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek),
felhasználó(k) vagy vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért
adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.heroldpanzio.hu
weboldalon.

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA
1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Panzióval kapcsolatba kerülő természetes személyek,
Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és
betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a
vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
2. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, nemzetközi
ajánlásokkal és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban – így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. évi törvény
rendelkezéseinek - a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III. SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019.11.01 napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Panzióra, azon személyekre, akik adatait a jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait
vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Panzió minden szervezeti egységében folytatott
valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

IV. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
1. A Panzió fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A
módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a hatályos

módosított Adatkezelési szabályzatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt
adatkezelési kötelezettségeket.

V. ADATGYŰJTÉS
1. A Panzió, az adatok kezelésével összefüggésben, ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint
honlapjának látogatóit, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében
követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről.
2. Az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával jön létre. Az Érintett által önkéntesen
megadott személyes adatokat és az Érintett adatait a vonatkozó jogszabály (2011. évi CXII. tv.)
értelmében kizárólag szállásfoglalás céljából használja fel.

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja az Érintettek előzetes,
önkéntes, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak ismeretén alapuló határozott hozzájárulása.
2. A Panzió kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezeli, akik ezen adatokat önkéntesen a
Panzió tudomására hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak.

VII. ALAPFOGALMAK
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, személyi
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

VIII. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
• Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el;
• az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az
Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel
kapcsolatban feladatuk van;
• gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan
hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét;
• a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz;
• a Panzióban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési
intézkedéseket tesz;
• az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi
intézkedést megteszi, biztosítja;
• a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem
biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében;
• a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

IX. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGFELELŐEN
1. A Panzió személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az
adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Panzió törekszik arra, hogy
csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Felhívjuk a Panzió részére adatközlők figyelmét, hogy

amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett
hozzájárulásának beszerzése.
2. Szállásfoglalás és ajánlatkérés során kezelt személyes adatok (beleértve a megkezdett, de nem
véglegesített foglalásokat is):
• teljes név
• lakcím
• e-mail cím
• telefonszám

X. JOGORVOSLAT
1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy
zárolását az e-mail címen, illetve az adatkezeléssel Érintett egyes tevékenységek körében az ott
rögzítettek szerint.
2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
- az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és
címzettjéről.
3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot,
amennyiben:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott,
az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban
hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulni.
8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
Adatkezelő köteles bizonyítani.
9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu